GUSÜL

Allâhu Teâlâ Kur'an-ı Kerîmde Mâide Suresinin 6.ncı Âyeti Kerimesinde şöyle buyurmaktadır: (Eğer cünub olursanız tamamen yıkanınız.)
Guslü icâb ettiren haller altıdır:

1-Cinsî yaklaşma hâlinde meni gelmese dahi, haşefinin ya'ni sünnet mahallinin veya o kadar kısmın dâhil olması, İnsan, hayvan, ölü veya diri olmasında fark yoktur, gusül lâzımdır.

2-Meninin lezzetli veya lezzetsiz olarak çıkması, Meni üç vasfı ile bilinir: Mevce mevce atılarak çıkması lezzet hâsıl olması, kendisine mahsus bir kokusu olması, bu koku hamur veya yaş hurmanın tomurcuğu veya kurumuş yumurtanın beyazının kokusunu andırır. Eğer bu üç vasıf bulunmazsa gusül lâzım gelmez

Eğer bir şeyde meni mi? Yoksa mezi mi? diye şüpheye düşerse muhayyerdir. İsterse meni ad eder ve yıkanır. İsterse mezi ad eder onu yıkar ve abdest alır. Eğer elbisesinde kurumuş bir meni görürse gusül lâzımdır. Ve meninin vukuunu teyakkun hâsıl ettiği zamandan i'tibâren kıldığı namâzları iâde eder. (1).

3-Hayız kanının kesilmesi,

4-Nifas kanının kesilmesi,

5-Çocuk doğması,

6-Bir Müsümanın ölmesi,

Kaynaklar:
(1) İânetü't-Tâlibîn cild: 1 sa: 68

Was this answer helpful?
Read 10.648 times
In order to make a comment, please login or register