GİRİŞ

Bu âlemin şu bedîi ve san'atkârâne kuruluşu, nizâm ve intizam dâhilinde idâre edilişi ve bizlerin yer yüzündeki varlığı onun vücûduna delil olan, evveli ve âhiri olmayan, Zâtında, Sıfâtında, Ef'âlinde yarattıklarının hiç birisine benzemiyen, bir olan varlığında hiç bir şeye muhtâc olmayan, her şeye kâdir olup dilediği her şeyi yapan, gizli açık, geçmiş, gelecek her şey'i bilen, zeval'siz ezelî hayat sâhibi olan, en hafif sesleri, en belirsiz sözleri işiten canlı cansız, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen her şeyi gören, istediğini istediği şekilde kullarına söylemeye kâdir olan, Atomdan küreye kadar her şeyi yaratan, hücreden en büyük molekül yığınına kadar her canlıya can veren, besliyen, büyüten, yürüten, üreten, öldüren ve onları tekrar diriltecek olan ALLAH'ü Zülcelâl ve Cemâle sonsuz Hamdü Senâlar edip; O'nun en büyük ve en son Peygamberi, yaratıkların en hayırlısı ve kıymetlisi olan,Allâh'tan aldığı bütün ilâhî emirleri insanlara tebliğ edip onları inkârdan îmâna, zulmetten nûra çıkaran, ebedî saâdete ulaştırıcı kurtuluş caddesini açan, hiç bir beşerden ilim tahsil etmediği halde gelmiş ve geleceklerin maddî mânevî ilimleri sultanı, en yüksek akıl ve fetânet sâhibi olan, doğru sözlü, gerçek özlü, nur yüzlü, Hazreti MUHAMMED Sallallâhu aleyhi ve selleme ve onun ÂL ve ESHÂBINA, ezelden ebede kadar şân ve şereflerine en lâyık bir şekilde Salâtü Selâm ederim.

Was this answer helpful?
Read 9.729 times
In order to make a comment, please login or register