ALLAHU TEALA HAKKINDA VACİP SIFATLAR

Bir de böylece Müslümân olan her şahsın Allâh'ü Teâlâ ve Peygamberler hakkındaki Vâcib, Müstahil, ve câiz olan sıfatları bilmesi lâzımdır.
Vâcib: Akılda vücûdu sahih olup yokluğu mümkün olmayan şeydir.

Müstahil: Akılda vücudu lazım olmayan yani varlığı mümkün olmayan şeydir. Buna Muhal de denir.

Caiz: Akılda vücudu ve ademi vücudu sahih olan, ya'ni varlığı ve yokluğu kabul edilebilen şeydir. Buna mümkün de denir.
Allâh'ü Teâlâ hakkındaki Vâcib sıfatlar yirmidir. Bunlarda beş kısma ayrılırlar.

VÂCİB OLAN SIFATLAR:

Sıfatı Nefsiye:

Vucûd: (Var olmak)

Sıfâtı Selbiye:

Kıdem: (Varlığının başlıngıcı olmamak)
Beka' : (Varlığının sonu olmamak)
Muhâlefetün-li'l-havâdis: (Sonradan var olanlara benzememek)
Kıyâm binefsihi: (Varlığı için başkasına muhtac olmayıp kendi zâtı ile kâim olmak) Vahdâniyet: (Bir olmak)

Sıfâtı Meâni: (Bunlara sıfatı sübutiye de denir.)

Kudret: (Her şeye gücü yetmek)
İrâdet: (Dilemek)
İlim: (Bütün malûmatı kuşatıcı bir ilimle bilmek)
Hayat: (Daima diri olmak)
Semi': (Her şeyi işitmek)
Basar: (Her şeyi görmek)
Kelâm: (Dilediği şekilde her şeyi söyleyebilmek)

Sıfâtı Ma'neviye

Kadîr: (Her şeye gücü yeten olmak)
Mürîd: (Dileyici olmak)
Alîm: (Bütün malûmâtı kuşatıcı bir ilimle bilen olmak)
Hayy: (Dâima diri olan olmak)
Semi': (Her şeyi işiten olmak)
Basîr: (Her şeyi gören olmak)
Mütekellim: (Dilediği şekilde her şeyi söyleyen olmak)

Müstahil sıfatlar: Bu sayılan vâcib sıfatlardan her birisinin zıddı olan sıfat, Allâhu Teâlâ hakkında müstahildir.Böyle bir sıfatla muttasıf olması mümkün değildir. Yaratmak veya rızıklandırmak gibi yapılması veya terk edilmesi mümkün olan her şey Allâhu Teâlâ hakkında câizdir.

Umumî olarak şunu bilmek gerektir ki, Allâhu Teâlâ bütün kemâl sıfatları ile muttasıf, ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.

Was this answer helpful?
Read 12.039 times
In order to make a comment, please login or register